fbpx

AVTALSVILLKOR.

PARTER

Detta är avtal mellan Billboards AB och Kunden. Detta avtal upprättas i två likalydande exemplar varav ett utges till kund och ett behålls av Billboards AB.

FÖRPLIKTELSER

Båda avtalsparterna åtar sig att lojalt verka för att enligt bästa förmåga underlätta och främja avtalets utförande.

Billboards AB åtar sig att tillhandahålla överenskommen exponeringstid på samtliga skärmar på överenskomna platser. Övriga tjänster som Billboards AB tillhandahåller eller kommer att tillhandahålla ska tydligt visa på om det kostar kunden något utöver den löpande årsavgiften som framgår i detta avtal. Skärmarnas placering kan komma att ändras under avtalstiden och antalet skärmar kan under perioder komma att variera.

KUNDENS FÖRPLIKTELSER

Kunden åtar sig att i utbyte mot Billboards ABs tjänster som beskrivits ovan betala en kostnad. Kostnaden grundar sig i vilket paket kunden valt och betalas enligt överkommelse i detta avtal. Kunden ska förse Billboards AB med färdiga annonser samt information om period då dessa ska synas på skärmarna. Inskick ska ske senast 3 arbetsdagar innan visningsdatum för att Billboards AB ska kunna garantera att annonserna ligger synliga under de datum som kunden önskar. Kunden skall följa Billboards ABs etiska policy.

Priser och fakturering

Samtliga priser är exkl. mervärdesskatt och faktureras med 30 dagars betalningsvillkor.

ANNONSPRODUKTION

Vid annonsproduktion förbinder sig kund att skicka in det material som krävs för att kunna producera annonsen. Billboards AB förpliktigar sig att leverera en färdig korrektur inom 5 arbetsdagar efter komplett erhållen information som behövs för att producera annonsen.

FRISKRIVNINGAR & GARANTIER

Billboards AB avsäger sig från ansvar för eventuella störningar i tjänsten som orsakas av omständigheter som ligger utanför Billboards AB’s kontroll. Exempelvis störningar i elnät, mobilnät, skadegörelse med mera. Den personliga information som anges i detta avtal kommer enbart att användas av Billboards AB. Det är avancerad teknik i våra skärmar med hårdvara, mjukvara och internet. Störning på någon av dessa produkter kan förekomma. Billboards AB strävar efter att lösa eventuella driftstörningar inom 48 h som Billboards AB kan påverka. Vid hyra av eventskärm står Billboards AB, om ej annan överenskommelse skett, för utkörning, installation och driftsäkring, förutsatt att el finns, av eventskärm. Hyrestagaren ansvarar för att eventskärm ej utsätts för skadegörelse eller annat som kan påverka dess funktion. Skulle skadegörelse eller annat ske gäller hyrestagarens försäkring och hyrestagaren står för självrisken. Hyrestagaren ansvarar för att eventskärmen är försäkrad under hela hyresperioden.

AVTALETS UPPHÖRANDE

Billboards AB har vid kontraktsbrott rätt att med omedelbar verkan häva avtalet och stänga ner kundens konto. Avtalstiden är den tid som är överenskommen mellan parterna enligt detta avtal. Förfarandet vid tvist gällande avtalets innehåll ska i första hand lösas genom kommunikation och öppen dialog mellan avtalsparterna.